microPMU

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงของ PSL ในการสังเกตและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนและการไหลของพลังงานแบบไดนามิกในกริดการกระจายและไมโครกริด microPMU เปรียบเสมือนกล้องจุลทรรศน์ที่มีความละเอียดระดับไมโครวินาทีและมีความแม่นยำระดับมิลลิวินาทีที่จำเป็นสำหรับการใช้งานประเภทนั้น ๆ ห้องปฏิบัติการวิจัยและมหาวิทยาลัยใช้ microPMU ทั่วโลกเพื่อประเมินผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน

© 2019-2023 TRUEWATTS COMPANY LIMITED