การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

การวิเคราะห์ข้อมูล PQube 3

การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า

บจก. ทรูวัตส์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และพลังงาน ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการรองรับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า

IEC 61000-4-30 Class A และความเที่ยงตรงด้านพลังงาน Class 0.2s รุ่น PQube 3 พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานการตรวจวัดเพื่อใช้สำหรับการจัดการด้านคุณภาพไฟฟ้าและพลังงานให้กับลูกค้า

© 2019-2023 TRUEWATTS COMPANY LIMITED